PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA PAYLETTE

spoločnosti DE BAARS SK, s.r.o., sídlo: Žatevná 12 841 01 Bratislava, IČO: 51 743 035, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 146751/B (ďalej len „poskytovateľ“) k Zmluve o zabezpečení stravovania zamestnancov a k Zmluve o zabezpečení stravovania zamestnancov a poskytovania iných plnení zamestnancom a k Zmluve o zabezpečení poskytovania príspevku na rekreáciu zamestnancom.

 

Práva a povinnosti týkajúce sa používania karty Paylette (ďalej už iba „Karta“) používateľom Karty sú obsiahnuté v nasledovných Pravidlách používania Karty (ďalej len „Pravidlá“)

 

Tieto Pravidlá slúžia ako záväzný návod na používanie Karty jej používateľom (ďalej len „používateľ“). V súvislosti s otázkami výkladu týchto pravidiel, alebo v súvislosti s inými otázkami vzniknutými v tejto súvislosti, je používateľ oprávnený kontaktovať Služby zákazníkom na e-mailovej adrese: info@paylette.eu alebo na telefónnom čísle +421 2 32 77 37 73 (poplatky ako za hovor v rámci SR podľa sadzieb telekomunikačného operátora) non-stop. Vzťah s používateľmi a všetky s tým súvisiace práva a povinnosti (najmä súvisiace s používaním Karty) zabezpečuje poskytovateľ na základe uzatvorenej Zmluvy o zabezpečení stravovania zamestnancov alebo Zmluvy o zabezpečení stravovania zamestnancov a poskytovania iných plnení zamestnancom alebo Zmluvy o zabezpečení poskytovania príspevku na rekreáciu zamestnancom so zamestnávateľom používateľa Karty.

 

I. Používanie Karty

 1. Po obdržaní Karty poskytovateľ odporúča používateľovi skontrolovať celistvosť obalu, v ktorom bola Karta používateľovi daná do používania jeho zamestnávateľom. V prípade, že je obal Karty poškodený s podozrením, že s Kartou mohlo byť pred jej prevzatím používateľom manipulované neoprávnenou osobou s výnimkou poskytovateľa, používateľ Karty je oprávnený takú Kartu zamestnávateľovi vrátiť a požiadať o poskytnutie novej Karty.
 1. Po vybratí Karty z obalu nie je potrebné Kartu používateľom aktivovať.
 2. Poskytovateľ používateľovi odporúča aktivovať si účet ku Karte na Portáli zamestnanca prevádzkovanom na internetovej stránke www.paylette.eu. Pre aktiváciu účtu používateľom je nutné použiť číslo Karty a 4-miestny aktivačný kód, ktorý je priložený v spodnej časti sprievodného listu ku Karte. V prípade nefunkčnosti aktivačného kódu je používateľ oprávnený kontaktovať poskytovateľa na telefónnom čísle +421 2 32 77 37 73 (Služby zákazníkom).
 1. Hodnoty asociované ku Karte zodpovedajúce hodnote stravovacích poukážok je možné používať na úhradu ceny alebo jej časti za stravovanie prostredníctvom POS terminálu alebo internetovej platobnej brány v partnerských reštauráciách, stravovacích zariadeniach, internetových donáškových reštauračných portáloch a predajniach, ktorých zoznam je zverejnený na internetovej stránke www.paylette.eu. Reštaurácie, stravovacie zariadenia a predajne, ktoré nie sú zverejnené v zozname, nie sú oprávnené prijímať Karty na úhradu ceny alebo jej časti za stravovanie a Karta v takej reštaurácii, stravovacom zariadení alebo predajni je nepoužiteľná. Odporúčanie na reštauráciu, stravovacie zariadenie alebo predajňu, ktorú navrhujete zazmluvniť na prijímanie Karty na úhradu ceny alebo jej časti za stravovanie, je potrebné poslať na e-mailovú adresu: info@paylette.eu.
 1. Hodnoty asociované ku Karte zodpovedajúce hodnote benefitných poukážok je možné používať na úhradu ceny alebo jej časti za dodaný tovar alebo poskytnutú službu prostredníctvom POS terminálu alebo internetovej platobnej brány v partnerských prevádzkach alebo internetových objednávkových portáloch, ktorých zoznam je zverejnený na internetovej stránke www.paylette.eu.
  Prevádzky, ktoré nie sú zverejnené v zozname, nie sú oprávnené prijímať Karty na úhradu ceny alebo jej časti za dodaný tovar alebo poskytnutú službu a Karta v takej prevádzke je nepoužiteľná. Odporúčanie na prevádzku, ktorú navrhujete zazmluvniť na prijímanie Karty na úhradu ceny alebo jej časti za dodaný tovar alebo poskytnutú službu, je potrebné poslať na e-mailovú adresu: info@paylette.eu.
 1. Hodnoty asociované ku Karte zodpovedajúce hodnote rekreačných poukazov je možné používať na úhradu ceny alebo jej časti za poskytnuté rekreačné služby (služby cestovného ruchu, ubytovacie služby, stravovacie služby a iné súvisiace služby, organizované aktivity a zotavovacie pobyty)prostredníctvom POS terminálu alebo internetovej platobnej brány v rekreačných zariadeniach alebo internetových rezervačných systémoch, ktorých zoznam je zverejnený na internetovej stránke www.paylette.eu. Rekreačné zariadenia, ktoré nie sú zverejnené v zozname, nie sú oprávnené prijímať Karty na úhradu ceny alebo jej časti za poskytnuté rekreačné služby a Karta v takej prevádzke je nepoužiteľná. Odporúčanie na prevádzku, ktorú navrhujete zazmluvniť na prijímanie Karty na úhradu ceny alebo jej časti za poskytnuté rekreačné služby, je potrebné poslať na e-mailovú adresu: info@paylette.eu.
 1. Kartu nie je možné použiť na výber hotovosti v bankomate. Pri použití Karty na úhradu ceny alebo jej časti za stravovanie, dodaný tovar alebo poskytnutú službu v partnerskej reštaurácii,stravovacom zariadení, predajni, prevádzke alebo rekreačnom zariadení, nie je možné dostať späť hotovosť. Poškodené, zmenené alebo zrušené Karty partnerské reštaurácie, stravovacie zariadenia, predajne, prevádzky a rekreačné zariadenia neakceptujú.
 1. Pre uskutočnenie úhrady ceny alebo jej časti za dodaný tovar alebo poskytnutú službu Kartou prostredníctvom POS terminálu sa nevyžaduje zadanie PIN kódu. Je však potrebné, aby bola Karta používateľom podpísaná na zadnej strane Karty.
 1. Pre uskutočnenie úhrady ceny alebo jej časti za dodaný tovar alebo poskytnutú službu Kartou prostredníctvom internetovej platobnej brány sa vyžaduje autentifikácia používateľa podľa inštrukcií uvedených pri používaní internetovej platobnej brány a dodržanie postupu podľa pravidiel vykonávania úhrady internetovou platobnou bránou a pokynov zverejnených počas vykonávania úhrady internetovou platobnou bránou. V opačnom prípade úhrada ceny alebo jej časti za dodaný tovar alebo poskytnutú službu Kartou nemusí byť prostredníctvom internetovej platobnej brány uskutočnená ale bude zamietnutá.
 1. Používateľ je oprávnený požiadať poskytovateľa prostredníctvom účtu ku Karte na Portáli zamestnanca prevádzkovanom na internetovej stránke www.paylette.eu o prevod hodnoty asociovanej k ním užívanej Karte zodpovedajúcej hodnote stravovacej poukážky na inú Kartu užívanú iným používateľom, pričom je možné previesť výlučne hodnotu predstavujúcu celý kladný násobok hodnoty 1,00 EUR. Hodnota prevedená na inú používateľom určenú Kartu bude aj po uskutočnení prevodu zodpovedať hodnote stravovacej poukážky.
 1. Používateľ je oprávnený požiadať poskytovateľa prostredníctvom účtu ku Karte na Portáli zamestnanca prevádzkovanom na internetovej stránke www.paylette.eu o prevod hodnoty asociovanej k ním užívanej Karte zodpovedajúcej hodnote benefitnej poukážky na inú Kartu používanú iným používateľom, pričom je možné previesť výlučne hodnotu predstavujúcu celý kladný násobok hodnoty 1,00 EUR. Hodnota prevedená na inú používateľom určenú Kartu bude aj po uskutočnení prevodu zodpovedať hodnote benefitnej poukážky.
 1. Používateľ je oprávnený požiadať poskytovateľa prostredníctvom účtu ku Karte na Portáli zamestnanca prevádzkovanom na internetovej stránke www. paylette.eu o prevod hodnoty asociovanej k ním užívanej Karte zodpovedajúcej hodnote rekreačného poukazu na inú Kartu užívanú iným používateľom, pričom je možné previesť výlučne hodnotu predstavujúcu celý kladný násobok hodnoty 1,00 EUR. Hodnota prevedená na inú používateľom určenú Kartu bude aj po uskutočnení prevodu zodpovedať hodnote rekreačného poukazu.
 1. Používateľ je oprávnený požiadať poskytovateľa prostredníctvom účtu ku Karte na Portáli zamestnanca prevádzkovanom na internetovej stránke www. paylette.eu o vydanie stravovacích poukážok a asociovanie hodnoty zodpovedajúcej hodnote vydaných stravovacích poukážok ku Karte určenej používateľom. Používateľ je povinný uhradiť poskytovateľovi cenu za vydanie ním objednaných stravovacích poukážok vyčíslenú podľa príslušných všeobecných obchodných podmienok a príslušného sadzobníka odmeny a poplatkov a poskytovateľ vydá objednanéstravovacie poukážky až po úhrade ceny za ich vydanie v celej výške.
 1. Používateľ je oprávnený požiadať poskytovateľa prostredníctvom účtu ku Karte na Portáli zamestnanca prevádzkovanom na internetovej stránke www. paylette.eu o vydanie benefitných poukážok a asociovanie hodnoty zodpovedajúcej hodnote vydaných benefitných poukážok ku Karte určenej používateľom. Používateľ je povinný uhradiť poskytovateľovi cenu za vydanie ním objednaných benefitných poukážok vyčíslenú podľa príslušných všeobecných obchodných podmienok a príslušného sadzobníka odmeny a poplatkov a poskytovateľ vydá objednanébenefitné poukážky až po úhrade ceny za ich vydanie v celej výške.
 1. Používateľ je oprávnený požiadať poskytovateľa prostredníctvom účtu ku Karte na Portáli zamestnanca prevádzkovanom na internetovej stránke www. paylette.eu o vydanie rekreačných poukazov a asociovanie hodnoty zodpovedajúcej hodnote vydaných rekreačných poukazov ku Karte určenej používateľom. Používateľ je povinný uhradiť poskytovateľovi cenu za vydanie ním objednaných rekreačných poukazov vyčíslenú podľa príslušných všeobecných obchodných podmienok a príslušného sadzobníka odmeny a poplatkov a poskytovateľ vydá objednané rekreačné poukazy až po úhrade ceny za ich vydanie v celej výške.

 

II. Platnosť Karty, stravovacích poukážok a benefitných poukážok

 1. Platnosť Karty je obmedzená dátumom uvedeným na Karte.
 2. Zostatok hodnôt asociovaných ku Karte zodpovedajúcich hodnotám stravovacích poukážok, ako aj zostatok hodnôt asociovaných ku Karte zodpovedajúcich hodnotám benefitných poukážok, stráca platnosť posledný deň 18-teho kalendárneho mesiaca po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli hodnoty ku Karte asociované. Zostatok hodnôt asociovaných ku Karte zodpovedajúci hodnotám rekreačným poukazom stráca platnosť posledný deň kalendárneho roka, v ktorom boli hodnoty ku Karte asociované. Dátum skončenia platnosti zostatku hodnôt asociovaných ku Karte môže byť skorší ako je dátum skončenia platnosti Karty. Nevyužitý platný zostatok hodnôt asociovaných ku Karte bude možné po dni skončenia platnosti Karty použiť prostredníctvom novej Karty nahrádzajúcej pôvodnú Kartu. Používateľ nie je oprávnený žiadať vrátenie akéhokoľvek nevyužitého zostatku hodnôt asociovaných ku Karte, okrem hodnôt asociovaných ku Karte na základe objednávky samotného používateľa. Zostatok hodnôt asociovaných ku Karte ako aj platnosť Karty alebo hodnôt asociovaných ku Karte si používateľ môže overiť prostredníctvom svojho účtu ku Karte na Portáli zamestnanca prevádzkovanom na internetovej stránke www. paylette.eu, pričom v prípade rozporu medzi údajmi o platnosti hodnôt asociovaných ku Karte uvedených na tejto internetovej stránke a v týchto Pravidlách majú prednosť ustanovenia týchto Pravidiel.

 

III. Strata, odcudzenie, zneužitie Karty, výmena Karty

 1. Karta je neprenosná.
 2. V prípade straty, odcudzenia alebo iného zneužitia Karty neoprávnenou osobou je používateľ oprávnený kontaktovať Služby zákazníkom za účelom blokácie Karty. Poskytovateľ Karty neručí za zachovanie (nepoužitie) stravovacích poukážok alebo benefitných poukážok alebo rekreačných poukazov respektíve ich hodnôt asociovaných ku Karte nepoužitých používateľom ku dňu odcudzenia, straty, alebo iného zneužitia Karty.
 1. Používateľ je oprávnený kontaktovať Služby zákazníkom aj v prípade, ak potrebuje vymeniť Kartu za novú Kartu. V prípade zistenia nedbalého používania Karty používateľom je poskytovateľ oprávnený Kartu zablokovať.

 IV. Zodpovednosť poskytovateľa

 1. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu alebo ujmu, ktorá vznikne v dôsledku zneužitia Karty alebo používania Karty inou osobou či organizáciou, alebo akúkoľvek škodu vzniknutú bez zavinenia poskytovateľa. V prípade vzniku škody v dôsledku zavinenia poskytovateľa, je zodpovednosť poskytovateľa obmedzená na nahradenie Karty.

 V. Ochrana osobných údajov

 1. Používateľ berie na vedomie, že poskytovateľ ako sprostredkovateľ spracováva osobné údaje používateľa na základe uzatvorenej Zmluvy o zabezpečení stravovania zamestnancov alebo Zmluvy o zabezpečení stravovania zamestnancov a poskytovania iných plnení zamestnancom so zamestnávateľom používateľa Karty.
 1. Poskytovateľ koná v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poskytovateľ spracováva osobné údaje za účelom zabezpečenia stravovania používateľa prostredníctvom Karty respektíve zabezpečenia poskytovania služieb či dodania tovaru používateľovi respektíve poskytnutia príspevku na rekreáciu používateľovi a informovania používateľa o možnostiach využitia Karty. Poskytovateľ spracováva osobné údaje používateľa i z dôvodu oprávneného záujmu, a to informovanie používateľa a ponúkanie relevantných informácií používateľovi súvisiacich so využitím Karty. Osobné údaje sú spracovávané po dobu trvania účelu spracovania.
 1. Poskytovateľ zabezpečí ochranu spracovávaných osobných údajov v potrebnom rozsahu a takým spôsobom, aby osobné údaje boli chránené pred ich poškodením, sprístupnením či zverejnením tretej osobe.
 1. Používateľ má právo skontrolovať si svoje osobné údaje, ktoré poskytovateľ spracúva. V tejto súvislosti je používateľ oprávnený kontaktovať služby zákazníkom.
 1. Používateľ berie na vedomie, že poskytovateľ bude používateľa informovať prostredníctvom e-mailu, resp. sms správy o konkrétnych reštauráciách, stravovacích zariadeniach alebo predajniach respektíve prevádzkach respektíve rekreačných zariadeniach respektíve donáškových reštauračných portáloch, internetových objednávkových portáloch, internetových rezervačných portáloch, ktoré sú oprávnené prijímať Karty na úhradu ceny alebo jej časti za stravovanie respektíve dodaný tovar či poskytnutú službu respektíve poskytnuté rekreačné služby.
 1. Práva používateľa:
 • používateľ má právo vyžadovať na základe žiadosti potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracovávané, a v kladnom prípade žiadať poskytnutie informácií o spracovávaní osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.
 • používateľ má právo na opravu osobných údajov ktoré sa ho týkajú a so zreteľom na účel spracovania osobných údajov a na doplnenie neúplných osobných údajov.
 • používateľ má právo na prenosnosť poskytnutých osobných údajov ktoré sa ho týkajú, týkajú a ktoré poskytol prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez bránenia prevádzkovateľom v prípade, ak ide o spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu používateľa alebo o spracúvanie nevyhnutné pre plnenie zmluvy a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatnenie tohto práva nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.
 • používateľ má právo na výmaz osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania ak:
  • sú osobné údaje spracúvané v rozpore so zákonom alebo
  • na základe odvolania súhlasu dotknutej osoby (v prípade spracúvania osobných údajov z právneho titulu súhlasu dotknutej osoby) alebo
 • dotknutá osoba namieta proti spracovaniu osobných údajov spracúvaných z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa a neprevažujú oprávnené dôvody prevádzkovateľa na spracovanie osobných údajov alebo
  • osobné údaje už nie sú potrebné pre účel pre ktorý boli získané alebo pre ktorý sa inak spracúvali alebo
  • po uplynutí času uchovania osobných údajov alebo
  • osobné údaje musia byť vymazané za účelom splnenia zákonnej povinnosti.
 • Právo na výmaz osobných údajov sa neuplatňuje ak je spracovanie osobných údajov potrebné:
  • na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo
  • na uplatnenie práva na informácie,
  • na plnenie zákonnej povinností vyžadujúcej ich spracúvanie,
  • na uplatnenie, preukázanie alebo prerokovanie právneho nároku,
  • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
  • na účel archivácie vo verejnom záujme, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania.
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:
  • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov a prípadnú aktualizáciu osobných údajov,
  • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
  • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú vo všetkých prípadoch kde právnym titulom spracovania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný Prevádzkovateľom alebo treťou osobou respektíve splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov ktoré sa jej týkajú aj v prípade osoba ak sú tieto osobné údaje spracúvané za účelom priameho marketingu vrátane profilovania, v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

 • právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

Dotknutá osoba má právo , aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie , ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní , vrátane profilovania a ktoré má účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

 • právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a stojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez bránenia prevádzkovateľom v prípade, ak ide o spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby alebo o spracúvanie nevyhnutné pre plnenie zmluvy a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 • Pri podozrení, že sa osobné údaje dotknutej osoby neoprávnene spracúvajú, má dotknutá osoba právo návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov.

 VI. Ostatné ustanovenia

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť, doplniť, nahradiť alebo zrušiť tieto Pravidlá alebo ukončiť používanie Kariet primeraným oznámením. Nové aktuálne znenie Pravidiel bude včas zverejnené na internetovej stránke www.paylette.eu.
 2. Používateľ berie na vedomie, že každý telefonický rozhovor medzi používateľom a poskytovateľom môže byť za účelom kontroly služieb poskytovaných poskytovateľom, zlepšenia kvality služieb poskytovaných poskytovateľom alebo z iného dôvodu poskytovateľom alebo ňou určenou osobou súvisiaceho so službami poskytovanými poskytovateľom zaznamenaný na záznamové médium a uchovávaný na záznamovom médiu.
 3. V prípade sťažnosti používateľa ohľadom používania Karty, je používateľ oprávnený kontaktovať poskytovateľa prostredníctvom Služieb zákazníkom.
 4. Poskytovateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti vyplývajúce z týchto Pravidiel na tretiu osobu.
 5. Tieto Pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 20.9.2023