Zásady ochrany súkromia

Naše webové servery môžu, napríklad pomocou cookies, pasívne zhromažďovať dáta o vašom počítači a pripojenie k internetu, ako je IP adresa vášho počítača a / alebo o vašom poskytovateľovi internetového pripojenia, o dátume a čase, kedy ste sa pripojili k našej webovej stránke, o internetovej adrese webov, z ktorých ste prišli na naše stránky, o počítačovej technológii, ktorú používate a o vašich pohyboch a preferenciách na našom webe. Môžeme tiež používať tieto cookies na zhromažďovanie informácií v súvislosti s vašimi budúcimi návštevami webových stránok (napríklad zapamätanie si užívateľského mena a hesla), aby vás web rozpoznal, že ste tu už boli predtým a aby sledoval vašu činnosť na tomto webe.

Máte možnosť svoj internetový prehliadač nakonfigurovať tak, aby vás informoval, keď dostanete cookie a aby vám dal možnosť takéto cookie prijať alebo zamietnuť. Ďalej máte možnosť všetky cookies zablokovať. Ak chcete zmeniť nastavenia prehliadača, kliknite na sekciu Pomocník v prehliadači a postupujte podľa jej inštrukcií. Tieto štatistiky sa nepoužívajú na to, aby vás osobne niekto identifikoval, ale pomáhajú nám pochopiť, ako návštevníci používajú naše webové stránky. Štatistiky neobsahujú žiadne osobné údaje a používa ich len tím našej technickej podpory a marketingu pre účely správy webu. Vyhradzujeme si právo používať ďalšie technológie ako štítky (tags) a nástroje k zbieraniu údajov o pohyboch na webe (navigácia). Môžeme kombinovať dáta zhromaždené pomocou cookies a ďalších sledovacích technológií s osobnými údajmi, avšak v tom prípade všetky takéto dáta chránime ako osobné informácie podľa tejto smernice o ochrane osobných údajov.

Táto webová stránka tiež používa Google Analytics, službu na analýzu webu od firmy Google, Inc. (ďalej len „Google“). Google Analytics používa cookies, aby nám pomohla analyzovať, ako sa náš web využíva, zostavuje správy o aktivite na webe a poskytuje ďalšie služby týkajúce sa aktivity na webe a používania internetu. Používaním našich webových stránok dávate súhlas, aby Google dáta o vás spracovával spôsobom a s účelom uvedeným vyššie. K prehliadnutiu smerníc Google o ochrane súkromia viď. https://policies.google.com/privacy?hl=sk. Môžete si inštalovať Google Analytics Browser Add-On, aby sa zablokovalo odosielanie dát do Google pre analytické účely. Podrobnosti nájdete na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Zásady ochrany osobných údajov na webových stránkach

Dátum účinnosti: 20.09.2023

 

Vitajte na webových stránkach.

Tieto webové stránky riadi spoločnosť DEBAARS SK, s.r.o., sídlom Žatevná 12, 841 01  Bratislava. Tieto zásady ochrany osobných údajov na webových stránkach („zásady ochrany osobných údajov“) opisujú, ako zhromažďujeme, používame, prenášame a sprístupňujeme informácie, ktoré sa vás týkajú („osobné údaje“) a ktoré môžeme získať prostredníctvom týchto webových stránok. Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s právnymi predpismi o ochrane súkromia a osobných údajov platnými v Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarsku.

 

Zhromažďovanie a používanie osobných údajov

 Osobné údaje spracovávame pre rôzne účely:

  • Pre možnosť poskytnúť vám službu, ktorú požadujete

Keď si objednávate výrobky on-line, zhromažďujeme údaje o vašej totožnosti, kontaktné údaje, doručovacie údaje, platobné údaje a ďalšie informácie potrebné na uskutočnenie transakcie. Na našich webových stránkach si tiež môžete založiť účet, ktorý uľahčuje interakcie s nami.

  • Pre uspokojenie našich obchodných potrieb

Naše webové stránky môžete navštíviť bez toho, aby ste o sebe uvádzali veľa informácií. Naše servery však automaticky zaznamenávajú technické údaje o návštevníkoch, aby im mohli byť naše webové stránky sprístupnené, za účelom zabezpečenia a pre použitie pri analýze výkonu našich webových stránok.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, používame aj pre interné účely, ako je zlepšovanie našich výrobkov a ich propagácia, riadenie účtov zákazníkov, zisťovanie potrieb našich zákazníkov a ich kontaktovanie na účely výskumu a informovania.

V konečnom dôsledku môžeme vaše osobné údaje použiť v rámci firemnej transakcie a na ochranu našich práv alebo majetku, pre vymáhanie našich podmienok používania a právnych doložiek a pre vznesenie, výkon a obranu právnych nárokov.

  • Pre splnenie našej právnej povinnosti

Vaše osobné údaje spracovávame, aby sme splnili daňové, účtovné a iné právne povinnosti, napríklad v rámci obchodných transakcií. Okrem toho spracovávame vaše osobné údaje, keď to vyžadujú právne predpisy alebo keď je to nariadené súdnym príkazom alebo iným záväzným rozhodnutím.

  • S vaším súhlasom

Za určitých okolností vás môžeme požiadať o súhlas so zhromažďovaním a používaním vašich osobných údajov. Napríklad v prípade použitia niektorých cookie, pre používanie vašej e-mailovej adresy alebo čísla mobilného telefónu pre reklamné účely alebo keď si objednáte niektoré služby (napr. Zasielanie pravidelného informačného spravodajcu). Budete mať tiež možnosť svoj súhlas odvolať.

Okrem toho môžete dobrovoľne poskytnúť osobné údaje, vrátane vášho mena, kontaktných údajov (telefónne číslo, e-mailová adresa, poštová adresa), dátumu narodenia, pracovnej funkcie, mien rodinných príslušníkov a priateľov a ich kontaktných informácií, koníčkov, oblastí záujmov, členstva v profesijných združeniach, preferencie značiek a výrobkov, zdrojov odkazov. Ak poskytujete informácie o svojich priateľoch a rodinných príslušníkoch, zaväzujete sa odovzdať týmto osobám tieto zásady ochrany osobných údajov a získať ich súhlas s poskytnutím informácií.

Ak máte menej ako 16 rokov, nesmiete nám poskytovať svoje osobné údaje bez toho, aby ste vopred získali súhlas alebo povolenie svojho rodiča alebo zákonného zástupcu.

Vaše osobné údaje nebudeme používať ani zdieľať na účely nesúvisiace s účelmi uvedenými v týchto zásadách ochrany osobných údajov bez toho, aby sme vás o tom vopred informovali a v prípade potreby vám ponúkli, aby ste si vybrali, či môžeme použiť vaše osobné údaje týmto odlišným spôsobom.

 

Zdieľanie informácií

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať pre účely uvedené vyššie s:

  • inými subjektmi zo skupiny spoločností DEBAARS SK, s.r.o. sídlom Žatevná 12, 841 01 Bratislava
  • poskytovateľom služieb v súvislosti s prevádzkovaním týchto webových stránok a našou spoločnosťou, vrátane hosťovania webových stránok, poskytovania technických služieb, spracovania a povoľovania platieb a distribúcie propagačných materiálov;
  • verejnými orgánmi, štátnymi regulátormi alebo inými orgánmi presadzovania práva a súdu, ako to vyžadujú alebo povoľujú právne predpisy, alebo keď je to nariadené záväzným príkazom; a
  • inými tretími stranami v súvislosti s reštrukturalizáciou spoločnosti, jej predajom alebo postúpením aktív, fúzií alebo odpredajom spoločnosti DEBAARS SK, s.r.o. sídlom Žatevná 12, 841 01

Keď budeme zdieľať vaše osobné údaje so subjektmi sídliacimi v krajinách mimo EHP a Švajčiarska, ktoré neposkytujú ekvivalentnú úroveň ochrany údajov, zaistíme zmluvné záruky v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Ak požadujete viac informácií, môžete použiť nižšie uvedené kontaktné informácie.

 

Zabezpečenie údajov

Vykonávame primerané technické, fyzické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov proti náhodnému alebo nezákonnému zničeniu či náhodnej strate, zmene, neoprávnenému sprístupneniu alebo prístupu. Bohužiaľ, žiadny systém zabezpečenia nemôže byť stopercentne bezpečný. Hoci sa snažíme chrániť vaše osobné údaje, nemôžeme tak zaistiť ani zaručiť bezpečnosť osobných údajov pred nepredvídateľnou stratou alebo neoprávneným prístupom.

 

Vaše práva

S výnimkou obmedzení podľa platných právnych predpisov máte právo požadovať od nás prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie a ukončenie spracovania a prenosnosť vašich osobných údajov a možnosť nepodliehať jednotlivému automatizovanému rozhodnutiu. Pre zaslanie týchto žiadostí môžete použiť nižšie uvedené kontaktné údaje.

 

Integrita údajov

Robíme primerané opatrenia, aby sme zabezpečili, že osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, sú podstatné pre účely, na ktoré majú byť použité, a že osobné údaje sú spoľahlivé pre ich zamýšľaný účel a sú presné, úplné a aktuálne. V niektorých prípadoch sa však musíme spoliehať, že nám jednotliví užívatelia poskytnú presné osobné údaje a budú ich takto udržiavať. Ste zodpovední zabezpečiť, že vaše údaje budú aktuálne a presné, keď nám ich poskytujete, a ak vám naše služby ponúkajú nástroje pre udržiavanie vašich údajov.

 

Uchovávanie osobných údajov

Osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako to od nás vyžadujú platné právne predpisy, alebo tak dlho, ako je potrebné pre účely, na ktoré sú spracovávané. Akonáhle osobné údaje už nebudeme potrebovať, vymažeme ich a v každom prípade ich vymažeme po uplynutí maximálnej doby uchovávania stanovenej v platných právnych predpisoch.

 

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Ak vykonáme akékoľvek podstatné zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov, uverejníme na hlavnej stránke revidovaný odkaz, ktorý bude informovať o „revízii zásad ochrany osobných údajov“, alebo podobné oznámenie o zmenách. Mali by ste si pravidelne kontrolovať tieto webové stránky, aby ste zistili, či v poslednej dobe nedošlo k zmenám týchto zásad ochrany osobných údajov. Zistiť, či v poslednej dobe nedošlo k zmenám týchto zásad ochrany osobných údajov môžete tiež podľa dátumu účinnosti uvedeného na začiatku týchto zásad ochrany osobných údajov.

 

Prepojenie na iné webové stránky

Spôsoby ochrany súkromia uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov platia len pre tieto webové stránky a ďalšie uvedené činnosti. Na iných webových stránkach hostovaných tretími stranami môžu platiť iné metódy. Ak použijete odkaz na iné webové stránky alebo ak iným spôsobom navštívite akékoľvek iné webové stránky spravované tretími stranami, prečítajte si zásady ochrany osobných údajov uvedené na týchto webových stránkach. Nad inými webovými stránkami nemáme kontrolu a nenesieme zodpovednosť za zásady ani metódy, ktoré používajú tretie strany.

 

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky k týmto zásadám alebo našim metódam ochrany osobných údajov, kontaktujte nás na: info@debaars.eu.

Ak budete mať akékoľvek obavy alebo sťažnosti k spôsobu, ako používame vaše údaje, môžete kontaktovať nášho poverenca pre ochranu osobných údajov na: info@debaars.eu.

Ak sa domnievate, že vaša sťažnosť nebola adekvátne vyriešená, máte právo podať sťažnosť orgánu vykonávajúceho dohľad nad ochranou osobných údajov vo vašej krajine.

 

V Bratislave, dňa 20.09.2023