Výluka zodpovednosti

Dátum účinnosti: 20.09.2023

 

Túto webovú stránku www.paylette.eu (ďalej len „webová stránka“) spravuje spoločnosť DE BAARS SK, s.r.o. (ďalej len „DEBAARS“), sídlom Žatevná 12, 841 01  Bratislava, Slovensko. Používanie tejto webovej stránky sa riadi týmito Podmienkami.

Podmienky sa môžu priebežne meniť. Ak vykonáme akékoľvek podstatné zmeny týchto Podmienok, na domovskej stránke uverejníme revidovaný odkaz s upozornením na „revíziu Podmienok“ alebo podobné oznámenie o zmenách. Túto webovú lokalitu by ste mali pravidelne kontrolovať, aby ste zistili, či nedošlo k nedávnym zmenám týchto Podmienok. To, či došlo k nedávnym zmenám týchto Podmienok, môžete zistiť aj podľa dátumu účinnosti uvedeného na začiatku týchto Podmienok.

Ak s týmito Podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte túto webovú stránku.

 

Obsah

Informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke boli pripravené výlučne s cieľom poskytnúť všeobecné informácie o produkte Paylette. Spoločnosť DEBAARS venovala príprave tejto webovej stránky náležitú pozornosť a snaží sa zabezpečiť, aby boli informácie presné, ale nezaručuje presnosť ani úplnosť informácií a nezodpovedá za žiadne straty ani škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku používania týchto informácií alebo spoliehania sa na ne. Spoločnosť DEBAARS si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a doplniť obsah alebo formát tejto webovej stránky.

 

Odkazy na iné webové stránky

Táto webová stránka môže obsahovať hypertext a odkazy na webové stránky kontrolované a hostované tretími stranami. Ak použijete odkaz na iné webové stránky alebo inak navštívite iné webové stránky, ktoré sú hostované tretími stranami, prečítajte si zásady zverejnené na týchto webových stránkach. Nemáme kontrolu nad inými webovými lokalitami a nezodpovedáme za zásady alebo metódy používané tretími stranami. Spoločnosť DEBAARS nenesie zodpovednosť za žiadne straty alebo škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku prístupu na inú stránku prostredníctvom hypertextu a odkazov.

 

Duševné vlastníctvo

Ochranné známky, obchodné názvy a obsah tejto webovej lokality sú majetkom spoločnosti DEBAARS a môžu byť chránené právami duševného vlastníctva. V súvislosti s týmito právami duševného vlastníctva sa neudeľuje žiadna licencia.

 

Rozhodné právo a súdna právomoc

Tieto zmluvné podmienky sa riadia slovenským právom. Akékoľvek spory v súvislosti s týmito Podmienkami budú riešené na príslušnom súde v Bratislave, Slovenská republika.

 

Kontakt:

DE BAARS SK, s.r.o.
Ostravská 19
811 04 Bratislava
Slovensko

E-mail: info@debaars.eu